Zásady ochrany osobných údajov sa považujú za splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa Mammi.sk vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Účelom tejto internetovej stránky je umožniť užívateľom zdieľať nezávislé recenzie a zverejniť svoj názor a skúsenosti, ako aj spropagovať občiansku inzerciu a ponúknuť relevantné komerčné informácie.

Tieto zásady obsahujú podrobnosti o tom aká osobné údaje zaznamenávame a ako jednotlivé stránky používajú súbory cookie. Aj pri bežnom prehliadaní našej webstránky zhromažďujeme rôzne technické informácie od návštevníkov, najmä: prehliadač, internetovú adresu, z ktorej bola naša webstránka navštívení, operačný systém zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.) a užívanie stránky. tieto údaje sú pre nás technicky nutné, aby sme mohli stránku zobrazovať, zaistiť jej stabilitu a bezpečnosť a prispôsobiť jej obsah aktuálnym potrebám návštevníkov.

Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu internetovej stránky ako aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených.Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie.

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Existuje veľa spôsobov na riadenie cookies. Preštudujte si pokyny vášho prehliadača alebo pomocníka, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť alebo upraviť nastavenia vášho prehliadača.

Ak zablokujete cookies, ktoré používame, môže to ovplyvniť funkčnosť našich stránok, napríklad nebudete môcť navštíviť niektoré stránky alebo nebudete dostávať počas návštevy stránok personalizované informácie.

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Na anonymné meranie návštevnosti Našej Internetovej stránky používame Google Analytics – vrátane možnosti odmietnutie merania.

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany. Odoslané formuláre uchovávame po určitú dobu nevyhnutnú na poskytnutie služby, no takto zozbierané údaje nepoužívame na marketingové účely.

Údaje, ktoré Nám poskytneš, spracúvame primárne za účelom poskytovania a skvalitňovania samotnej služby na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (t.j. opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a následné plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba), čo zahŕňa najmä

 • zlepšovanie dizajnu Internetovej stránky a optimalizáciu jej obsahu, funkcií a služieb, ktoré poskytuje,
 • informovanie o zmenách na Internetovej stránke, podmienok jej používania, týchto Zásad ochrany osobných údajov a iných podmienok, ktoré sa týkajú Našej Internetovej stránky,
 • dohľad nad zákonnými a etickými požiadavkami vzťahujúcimi sa na obsah zverejňovaných príspevkov užívateľov Internetovej stránky
 • komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu

Reklama na Internetovej stránke

Súčasťou našej Internetovej stránky sú aj reklamné ponuky od tretích osôb. Keďže máme oprávnený záujem poskytovať také reklamy, ktoré sú pre užívateľov relevantné, zaujímavé a osobné, údaje návšytevníkov využívame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa) aj na nasledovné účely:

 • monitorovanie aktivity a správania počas používania Internetovej stránky,
 • zobrazovanie cielenej reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie
 • meranie a vyhodnocovanie efektivity reklamy

Aby sme mohli zobrazovať reklamu, musíme byť súčasťou oficiálnych reklamných sietí. Ide o serióznych partnerov, ktorí majú iba informácie o Tvojom prehliadači (tj. nevedia kto si ako fyzická osoba) a sú pod medzinárodným drobnohľadom. Jedná sa o tieto spoločnosti (uvádzame aj nástroje na vypnutie personalizovanej reklamy):

Ako dlho údaje uchovávame

Odoslané údaje z formulárov uchovávame po určitú dobu nevyhnutnú na poskytnutie služby, no takto zozbierané údaje nepoužívame na marketingové účely. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Osobné údaje, ktorých spracúvanie je založené na Tvojom súhlase, uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu.

Ak ste na tejto webovej stránke pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátatane údajov, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom kontaktného formuláru. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Poskytovanie a zverejňovanie údajov

Anonymizované údaje o návštevníkoch spracúvame aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú najmä osoby poskytujúce služby:

 • webhostingu
 • správy obsahu a vývoja internetovej stránky,
 • vyhodnocovania návštevnosti a využívania funkcií Internetovej stránky
 • anonymizované údaje zdieľame s reklamnými sieťami a tiež s poskytovatelmi štatistických meraní.

Niektorí dodávatelia, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní služieb na našej stránke, spracúvajú osobné údaje aj v tretích krajinách (mimo Európskej únie), najmä v USA. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu osobných údajov ako sú platné u nás resp. v Európskej únii. V takýchto prípadoch však zabezpečíme, aby akýkoľvek prenos Tvojich osobných údajov podliehal primeraným bezpečnostným opatreniam a aby spracúvanie Tvojich osobných údajov bolo vykonávané v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. V prípade prenosu osobných údajov do USA využívame iba dodávateľov, ktorí sú certifikovaní a dodržiavajú podmienky rámca EU-US Privacy Shield, ktoré zaisťujú úroveň ochrany osobných údajov ekvivalentnú s právnymi predpismi Európskej únie.

Vzhľadom na to, že úroveň ochrany osobných údajov v rámci členských štátov EÚ bola zosúladená prijatím GDPR, Tvoje osobné údaje budú v prípade takéhoto prenosu primerane chránené

Komentáre zverejnené na našej stránke môžu byť zhromažďované internetovými vyhľadávačmi, ako napr. Google.

Bezpečnosť osobných údajov

Zaväzujeme sa riadne uchovávať všetky osobné a iné údaj v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým GDPR.

Avšak, aj napriek Našej snahe, žiadny systém neposkytuje úplnú záruku, že nikdy nepríde k neoprávnenému prístupu k osobným údajom. Používanie tejto Internetovej stránky preto znamená, že si ochotná/ý prijať toto riziko.

Na tejto stránke môžeš uverejniť a zdieľať rôzne osobné údaje a iný obsah vo forme koment8rov a príspevkov. V takomto prípade budú takéto údaje prístupné ostatným (budú verejne dostupné) a My nemáme žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako niekto iný môže využívať tieto údaje a príspevky.

Odkazy na iné stránky

Naša Internetová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Nie sme zodpovední za informácie na týchto stránkach, ani za služby alebo výrobky, ktoré ponúkajú. Používanie týchto webových stránok, vrátane poskytovania osobných údajov, je na vlastné riziko. Odporúčame preto, aby si si skontroloval/a pravidlá ochrany osobných údajov (a prípadne aj ďalšie podmienky) týchto webových stránok ešte pred ich prvým použitím.

Práva a možnosti návšetvníkov

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Tebe spracúvame, máš nižšie uvedené práva a možnosti. Ak chceš niektorú z týchto možností využiť kontaktuj nás pomocou kontaktného formulára.

Právo na prístup k údajom

Môžeš nás požiadať o potvrdenie o tom, či Tvoje osobné údaje spracúvame, a prístup k nim v zmysle článku 15 GDPR.

Právo na vymazanie

Vymazanie Tvojich osobných údajov, môžeš dosiahnuť ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 GDPR.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ďalej, môžeš požiadať o obmedzenie spracúvania Tvojich osobných údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR.

Právo na prenosnosť

Tvoje údaje, ktoré si Nám poskytol pre účely plnenia zmluvy alebo na základe Tvojho súhlasu, a ktoré spracúvame automatizovanými prostriedkami, môžeš nechať preniesť do inej organizácie, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať

Môžeš namietať z dôvodov týkajúcich sa Tvojej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu. V prípade takejto námietky prestaneme Tvoje osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebude daný nevyhnutný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť

Ak máš pocit, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžeš podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk).